Dịch vụ thí nghiệm

Phong thi nghiem amaccao 300x200 - Dịch vụ thí nghiệm– Sản phẩm do nhà máy bê tông Amaccao cung cấp tới khách hàng sẽ kèm theo đầy đủ các chứng chỉ vật liệu đầu vao và sản phẩm đâu ra do các phòng LÁ-XD cung cấp.

– Nhà máy co phòng thí nghiệm độc lập phục vụ công tac kiểm định chất lượng sản phẩm và thí nghiệm các vât liêu phục vu công tác sản xuất.